2017-04-03 07:12:53

Natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 80. Statuta Srednje škole „ Stjepan Ivšić“ , Orahovica, Školski odbor Srednje škole „ Stjepan Ivšić“ , Orahovica, raspisuje: NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Srednje škole „Stjepan Ivšić“, Orahovica.

Uvjeti:

Prema članku 126. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti, u izvorniku ili ovjerene preslike:

životopis,

diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu,

dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,

potvrdu poslodavca o vrsti i stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,

potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja,

potvrda o nekažnjavanju  i nepokretanju kaznenog postupka u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starija od  30 dana)

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu: Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica, Trg Tina Ujevića 1, ''Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati''.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od  dana objave natječaja. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati i vraćaju se podnositelju neotvorene.

ROK ZA OBAVJEŠTAVANJE KANDIDATA: 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

________________________________


Srednja škola "Stjepan Ivšić" Orahovica